Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej jako RODO) informujemy, że:

 Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych oraz właścicielem sklepu internetowego borhaz.pl jest firma

PAWPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rudna 14, 41-200 Sosnowiec
tel. +48 728 834 747
email: borhazwiniarnia@gmail.com 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 5482730715, REGON: 386143192, KRS: 0000839701

 Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z Pełnomocnikiem Bezpieczeństwa Informacji: elektronicznie pod adresem e-mail: borhazwiniarnia@gmail.com , listownie pod adresem: PAWPLAST Sp. z o.o., ul. Rudna 14, 41-200 Sosnowiec, telefonicznie pod numerem +48 728 834 747 lub bezpośrednio w siedzibie spółki.

 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku sklepu internetowego jest to w dużej mierze związane z koniecznością przetwarzania danych w celu realizacji zamówień.

Dane przetwarzane podczas rejestracji konta w sklepie:

Dane przetwarzane podczas składania zamówienia:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres (celem wysłania przesyłki)
 • Nazwa firmy i NIP (w przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakupiony towar)
 • Numer telefonu

Dane przetwarzane w formularze zwrotów/reklamacji:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Numer telefonu
 • Numer zamówienia/klienta
 • W razie konieczności – dodatkowe dane wymagane do identyfikacji zamówienia – numer zamówienia, nazwa użytkownnika

   Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w następujących celach

 • rejestracji, celem utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania nim
 • realizacji zamówienia, celem wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dobrowolnego zapisu na bezpłatny newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód]
 • kontaktu mailowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Prowadzenie statystyk. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]
 • w przypadku złożenia reklamacji lub zwrotu [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia), w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A. – przypadku wybrania tej formy płatności
 • DPD Polska Spółka – przypadku wybrania formy przesyłki oferowanej przez tego dostawcę
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urząd Skarbowy),
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawców oprogramowania do zarządzania systemami, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelariom prawnym oraz podmiotom doradczym, partnerom Administratora prowadzącym sklepy stacjonarne.

Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

 • Dane zawarte na umowach. [okres przechowywania: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.]
 • Dokumenty rozliczeniowe. [okres przechowywania: księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.]
 • Dokumenty związane z rękojmią. [okres przechowywania: dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.]
 • Dane dla celów marketingowych. [okres przechowywania: a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.]
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej. [okres przechowywania: przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.]

Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

 Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonuje Administrator narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Obowiązek podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych koniecznych do zawarcia umowy, skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

 Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

 PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są cookies sesyjne. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).